سامی یوسف Nasimi

دانلود آهنگ سامی یوسف Nasimi

در ادامه میتوانید آهنگ زیبای ♫ Nasimi سامی یوسف را آنلاین گوش کنید و با دو کیفیت از آموند موزیک دانلود کنید.

دانلود آهنگ سامی یوسف Nasimi

متن آهنگ Nasimi سامی یوسف

♫♪♩ Mnd sığar iki cahan mn bu cahana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Gvhrilamkan mnm kvn mkana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Mnd sığar iki cahan mn bu cahana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Gvhrilamkan mnm kvn mkana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Tir mnm kaman mnm pir mnm cavan mnm ♩♪♫ ♫♪♩ Mnd sığar iki cahan mn bu cahana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Gvhrilamkan mnm kvn mkana sığmazam ♩♪♫ ┤♬ آموند موزیک ♬├ ♫♪♩ Zrr mnm gnş mnm ar il pnc şeş mnm ♩♪♫ ♫♪♩ Surti gr byan il nki byana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Mnd sığar iki cahan mn bu cahana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Gvhrilamkan mnm kvn mkana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Nara yanan şcr mnm rx ıxan hcr mnm ♩♪♫ ♫♪♩ Mnd sığar iki cahan mn bu cahana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Gvhrilamkan mnm kvn mkana sığmazam ♩♪♫ ● آموند موزیک ● ♫♪♩ Zrr mnm gnş mnm ar il pnc şeş mnm ♩♪♫ ♫♪♩ Surti gr byan il nki byana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Mnd sığar iki cahan mn bu cahana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Gvhrilamkan mnm kvn mkana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Ərşl frşü kafü nun mnd bulundu cüml çün ♩♪♫ ♫♪♩ Sn bu nişanla bil mni bil ki nişana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Tir mnm kaman mnm pir mnm cavan mnm ♩♪♫ ♫♪♩ Dvlticavidan mnm ayindana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Gri bu gn Nsimiym haşimiym qureyşiym ♩♪♫ ♫♪♩ Tir mnm kaman mnm pir mnm cavan mnm ♩♪♫ ♫♪♩ Dvlticavidan mnm ♩♪♫ ♫♪♩ Gri bu gn Nsimiym haşimiym qureyşiym ♩♪♫ ♫♪♩ Mndn uludur aytim ayt şana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Tir mnm kaman mnm pir mnm cavan mnm ♩♪♫ ♫♪♩ Dvlticavidan mnm ayindana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Kövnimkandır aytim ♩♪♫ ♫♪♩ Zatidürür bidaytim ♩♪♫ ♫♪♩ Sn bu nişanla bil mni bil ki nişana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Sığmazam sığmazam sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Sığmazam mn sığmazam mn sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Sığmazam mn sığmazam mn sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Mnd sığar iki cahan mn bu cahana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Gvhrilamkan mnm kvn mkana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Zrr mnm gnş mnm ar il pnc şeş mnm ♩♪♫ ♫♪♩ Surti gr byan il nki byana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Mnd sığar iki cahan mn bu cahana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Gncinihan mnm mn uş ♩♪♫ ♫♪♩ Eyniyan mnm mn uş ♩♪♫ ♫♪♩ Gvhrikan mnm mn uş ♩♪♫ ♫♪♩ Bhrv kana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Tir mnm kaman mnm pir mnm cavan mnm ♩♪♫ ♫♪♩ Dvlticavidan mnm ayindana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Gri bu gn Nsimiym haşimiym qureyşiym ♩♪♫ ♫♪♩ Mndn uludur aytim ayt şana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Hm sdfm hm inciym hşr sirat sinciym ♩♪♫ ♫♪♩ Bunca qumaş rxt il mn bu dkana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Şhd il hm şkr mnm şms mnm qmr mnm ♩♪♫ ♫♪♩ Ruhirvan bağışlaram ruhirvana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Mnd sığar iki cahan mn bu cahana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Gvhrilamkan mnm kvn mkana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Mnd sığar iki cahan mn bu cahana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Gvhrilamkan mnm kvn mkana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Mn bu cahana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Mn bu cahana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ Mn bu cahana sığmazam ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ منده سیغار ایکی جهان من بو جهانا سیغمازام ♩♪♫ ♫♪♩ گوهری لامکان منم کون و مکانا سیغمازام ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ عرشیله فرش و کاف وکان منده بولوندو جمله چون ♩♪♫ ♫♪♩ کس سوزونی اوزاتما کی شرح بیانه سیغمازام ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ کون ومکان دیر آیتیم ذاته گئدر بدایتیم ♩♪♫ ♫♪♩ سن بو نشانیله منی من بو نشانه سیغمازام ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ کیمسه گمان و ظن ایله اولمادی حقیله بیلیش ♩♪♫ ♫♪♩ حقی بیلن بیلیر کی من ظن و گمانه سیغمازام ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ صورته باخ و معنی نی صورت ایچینده تانی کی ♩♪♫ ♫♪♩ جیسمیله جان منم ولی جسمیله جانه سیغمازام ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ هم صدفم هم اینجی یم حشر و صراط و سینجیم ♩♪♫ ♫♪♩ بونجا قماش و رختیله من بو دکانه سیغمازام ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ جانیله هم جهان منم دهریله هم زمان منم ♩♪♫ ♫♪♩ گور بو اطیفنی کی من دهرو زمانه سیغمارام ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ گرچه محیط اعظمم آدیم آدیمدی آدیمم ♩♪♫ ♫♪♩ واریله کن فکان منم من بو مکانه سیغمازام ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ انجمیله فلک منم وحی اولان ملک منم ♩♪♫ ♫♪♩ چک دیلینی سن ابسم اول من بو لسانه سیغمازام ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ ذره منم گونش منم چارله پنج و شش منم ♩♪♫ ♫♪♩ صورتی گور بیان ایله من بو بیانه سیغمازام ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ ذات ایله ام هم صفاتیله قدریله هم براتیله ♩♪♫ ♫♪♩ گل شکرم نباتیله بسته دهانه سیغمازام ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ شهد منم شکر منم شمس منم قمر منم ♩♪♫ ♫♪♩ روح وروان باغیشلارام روح وروانه سیغمازام ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ اره یانان شجر منم چرخه چیخان حجر منم ♩♪♫ ♫♪♩ گور بو اودون زبانه سین من بو زبانه سیغمازام ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ گرچه بوگون نسیمی یم هاشمی یم قریشی یم ♩♪♫ ♫♪♩ مندن اولودور آیتیم آیت شانه سیغمازام ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ دو جهان در من میگنجند ، من در این جهان نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ گوهرلامکان منم ، در کائنات و مکانها نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ دو جهان در من میگنجند ، من در این جهان نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ گوهرلامکان منم ، در کائنات و مکانها نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ تیر منم کمان منم پیر منم جوان منم ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ دو جهان در من میگنجند ، من در این جهان نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ گوهرلامکان منم ، در کائنات و مکانها نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ ذره منم ، خورشید منم ، چهار و پنج و شش منم ♩♪♫ ♫♪♩ صورتم را ببین و بیان کن ، چون که در بیان نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ دو جهان در من میگنجند ، من در این جهان نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ گوهرلامکان منم ، در کائنات و مکانها نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ شجری(درخت) که در آتش میسوزه منم ♩♪♫ ♫♪♩ حجری (سنگ) که به چرخش در می آید منم ♩♪♫ ♫♪♩ دو جهان در من میگنجند ، من در این جهان نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ گوهرلامکان منم ، در کائنات و مکانها نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ ذره منم ، خورشید منم ، چهار و پنج و شش منم ♩♪♫ ♫♪♩ صورتم را ببین و بیان کن ، چون که در بیان نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ دو جهان در من میگنجند ، من در این جهان نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ گوهرلامکان منم ، در کائنات و مکانها نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ تیر منم کمان منم پیر منم جوان منم ♩♪♫ ♫♪♩ دولت جاودان منم ، در آیینه دان نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ گرچه امروز نسیمیم ، هاشمیم قریشیم ♩♪♫ ♫♪♩ تیر منم کمان منم پیر منم جوان منم ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ دولت جاودان منم ♩♪♫ ♫♪♩ گرچه امروز نسیمیم ، هاشمیم قریشیم ♩♪♫ ♫♪♩ نشانه هایم از من بزرگتر و اعلاتر هستند ♩♪♫ ♫♪♩ در آیات و نشانه ها نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ نمیگنجم ، نمیگنجم ، نمیگنجم ، نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ تیر منم کمان منم پیر منم جوان منم ♩♪♫ ♫♪♩ دولت جاودان منم در آیینه نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ نمیگنجم ، نمیگنجم ، نمیگنجم ، نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ نمیگنجم ، نمیگنجم ، نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ نمیگنجم ، نمیگنجم ، نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ دو جهان در من میگنجند ، من در این جهان نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ گوهرلامکان منم ، در کائنات و مکانها نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ ذره منم ، خورشید منم ، چهار و پنج و شش منم ♩♪♫ ♫♪♩ صورتم را ببین و بیان کن ، چون که در بیان نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ دو جهان در من میگنجند ، من در این جهان نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ تیر منم کمان منم پیر منم جوان منم ♩♪♫ ♫♪♩ دولت جاودان منم ، در آیینه نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ گرچه امروز نسیمیم ، هاشمیم قریشیم ♩♪♫ ♫♪♩ نشانه هایم از من بزرگتر و اعلاتر هستند ♩♪♫ ♫♪♩ در آیات و نشانه ها نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ نمیگنجم ، نمیگنجم ، نمیگنجم ، نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ هم صدفم هم مرواریدم ♩♪♫ ♫♪♩ با این همه رخت و قماش من در این دکان نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ شهد و شکر منم ، شمس منم قمر منم ♩♪♫ ♫♪♩ روح و روان میبخشم ، در روح و روان نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ دو جهان در من میگنجند ، من در این جهان نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ گوهرلامکان منم ، در کائنات و مکانها نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ ♩♪♫ ♫♪♩ دو جهان در من میگنجند ، من در این جهان نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ گوهرلامکان منم ، در کائنات و مکانها نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ من در این جهان نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ من در این جهان نمیگنجم ♩♪♫ ♫♪♩ من در این جهان نمیگنجم ♩♪♫

پخش آنلاین آهنگ

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها

- سامی یوسف